Normas un statistiskie dati / Нормы и статистические данные

EURIBOR indeksi / Индексы EURIBOR

Komandējumu izdevumu normas / Нормы командировочных расходов

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes / Процентные ставки Банка Латвии

LIIBOR indeksi (USD) / Индексы LIBOR (USD)

Naudas tirgus indeksi RIGIBOR un RIGIBID / Индексы денежного рынка RIGIBOR и RIGIBID

Patēriņa cenu indekss IIN aprēķināšanai nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā / Индекс потребительских цен для расчета ПНН при отчуждении недвижимой собственности