Grāmatvedības standarti / Бухгалтерские стандарты

Latvijas grāmatvedības standarts Nr.1 “Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes” / Латвийский бухгалтерский стандарт Нр.1 «Основные положения подготовки финансового отчета»

Latvijas grāmatvedības standarts Nr.2 “Naudas plūsmas pārskats” / Латвийский бухгалтерский стандарт Нр.2 «Отчет о денежном потоке»

Latvijas grāmatvedības standarts Nr.3 «Notikumi pēc bilances datuma» / Латвийский бухгалтерский стандарт Нр.3 «События после даты баланса»

Latvijas grāmatvedības standarts Nr.4 “Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas” / Латвийский бухгалтерский стандарт Нр.4 «Изменение политики бухгалтерского учета, изменения оценок по бухгалтерскому учету и ошибки предыдущих периодов»

Latvijas grāmatvedības standarts Nr.5 “Ilgtermiņa līgumi” / Латвийский бухгалтерский стандарт Нр.5 «Долгосрочные договоры»

Latvijas grāmatvedības standarts Nr.6 «Ieņēmumi» / Латвийский бухгалтерский стандарт Нр.6 «Доходы»

Latvijas grāmatvedības standarts Nr. 7 “Pamatlīdzekļi” / Латвийский бухгалтерский стандарт Нр.7 «Основные средства»

Latvijas grāmatvedības standarts Nr. 8 “Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” / Латвийский бухгалтерский стандарт Нр.8 «Накопления, возможные обязательства и возможные активы»

Latvijas grāmatvedības standarts Nr.9 «Ieguldījuma īpašumi» / Латвийский бухгалтерский стандарт Нр.9 «Инвестиционная собственность»

Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) (на русском языке)

Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) (на русском языке)

Разъяснения Международных стандартов финансовой отчетности (на русском языке)