Datu bāzes / Базы данных

Akcīzes nodokļa marku informācija / Информация по маркам акцизного налога

Apturēta saimnieciskā darbība nodokļu maksātājam / Остановлена хозяйственная деятельность налогоплательщика

Automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēma / Кассовая система автоматической топливной заправочной станции

Citu ES dalībvalstu ar PVN apliekamās personas / Плательщики налога на добавленную стоимость других стран ЕС

Citu ES dalībvalstu fizisko personu nodokļu maksātāja identifikācijas numura pārbaude / Проверка идентификационного номера налогоплательщика физических лиц других стран-участниц ЕС

Darba devēji, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks / Работодатели, у работников которых среднемесячный заработок менше или равен установленному в государстве размеру минимальной заработной платы

Darījumu apliecinošās kvītis / Подтверждающие сделку квитанции

Degvielas uzpildes stacijas kases sistēma / Кассовая система топливной заправочной станции

ES akcīzes nodokļa maksātāji / Плательщики акцизного налога ЕС

Hibrīda kases aparāts / Гибридный кассовый аппарат

Kases aparāts ar elektronisko kontrollenti / Кассовый аппарат с электронной контрольной лентой

Kases aparāts ar elektronisko kontrollenti un fiskālās atmiņas moduli / Кассовый аппарат с электронной контрольной лентой и модулем фискальной памяти

Kases aparāts ar papīra kontrollenti un fiskālās atmiņas moduli / Кассовый аппарат с бумажной контрольной лентой и модулем фискальной памяти

Kases sistēma / Кассовая система

Latvijas pievienotās vērtības nodokļa maksātāji / Латвийские плательщики налога на добавленную стоимость

Lursoft Latvijā reģistrēto uzņēmumu datu bāze / База данных Lursoft зарегистрированных в Латвии предприятий

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji / плательщика налога на микропредприятия

Neiesniegtās nodokļu deklarācijas / Несданные налоговые декларации

Nodokļu maksātājiem reģistrētās nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas / Зарегистрированные у налогоплательщиуков электронные приспособления и устройства регистрации налогов и других платежей

Nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs / Регистр налогоплательщиков и структурных единиц налогоплательщиков

Nodokļu maksātāju saraksts ar informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu / Список налогоплательщиков с информацией об остановке хозяйственной деятельности

Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas / Общие суммы администруемых СГД налогов, уплаченных налогоплательщиками (коммерсантами) в году таксации

Nodokļu parādnieki / Налоговые должники

Pasažieru transportlīdzekļos izmantojamais hibrīda kases aparāts / Гибридный кассовый аппарат, используемый в пассажирских транспортных средствах

Pasažieru transportlīdzekļos izmantojamais kases aparāts / Кассовый аппарат, используемый в пассажирских транспортных средствах

Pasažieru transportlīdzekļos izmantojamā kases sistēma / Кассовая система, используемая в пассажирских транспортных средствах

Politiski nozīmīgas personas / Политически значимые лица

Riska personu saraksts / Список персон риска

Sabiedriskā labuma organizācijas / Организации общественной пользы

Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas / Лица, ведущие хозяйственную деятельность, юридические лица, зарегистрированные в СГД, другие лица

Speciālas atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm / Специальные разрешения (лицензии) т справки для деятельности с акцизными товарами

Taksometra skaitītājs / Счетчик такси

Tirdzniecības automāts / Торговый автомат

Uzņēmumu reģistra datu bāze / База данных Регистра предприятий

Valsts amatpersonu deklarācijas / Декларации государственных должностных лиц

Valsts amatpersonu pārkāpumi / Нарушения государственных должностных лиц

VID vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrētie apkalpojošie dienesti / Зарегистрированные в единой базе (регистре) СГД обслуживающие службы